fredag 16 januari 2015

Domino-transplantation 

 

 


Domino-transplantation innebär att man återanvänder levern från patienter med familjär amyloidos med polyneuropati, FAP, genom att transplantera den vidare till andra patienter. Mottagaren av FAP-levern har en liten risk för att utveckla FAP-symptom på sikt. Därför används domino-transplantation bara för vissa ålders- och diagnosgrupper.

 

Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP
Individer med FAP har en genetisk defekt som gör att de i sin i övrigt friska lever överproducerar ett förändrat protein (variant transtyretin). 
Hos några leder detta efter en lång tid till ansamling av amyloid i nerver med nervskador som följd. 
En levertransplantation tar bort produktionen av detta defekta protein och stoppar hos flertalet upp sjukdomsprogressen. 

Eftersom levern inte är sjuk frånsett överproduktionen av transtyretin-amyloid så doneras den oftast vidare till en patient med annan kronisk leversjukdom genom s k dominotransplantation.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar